Política del canal de denúncies

 Introducció

L'objectiu d'aquesta política és establir el sistema per a la gestió de denúncies que permeti identificar conductes irregulars en l'Associació Àgora. Per  això, s'habilitaran canals per a l'enviament de les denúncies que podran usar tots els participants, el voluntariat, els socis/as, la plantilla, etc. Es considera que una denúncia implica manifestar l'estat il·legal, irregular o inconvenient de qualsevol acció duta a terme per l'Associació Àgora. En aquest punt destacar que  Àgora  des de fa molts anys disposa d'una comissió per a la prevenció i abordatge de la Violència de Gènere i una altra d'Acció Afirmativa per a garantir la Violència Zero i garantir l'accés a l'educació a les persones que més la necessiten.

Principis


Accessibilitat: el canal de denúncies serà clar i de fàcil accés, a través del següent correu electrònic: agoracanaldenuncias@gmail.com i serà publicat en la següent pàgina: web edaverneda.org


Transparència: aquesta política serà pública, així com el correu electrònic establert com a mitjà de comunicació. S'informarà en els diferents espais de decisió a participants, col·laboradors/as i plantilla.

Bona fe: les denúncies es posaran realitzar de manera anònima. No obstant això, per a realitzar un seguiment adequat, se sol·licitarà informació per a contactar amb la persona denunciant si ella així ho decideix o si no es realitzarà de manera anònima. En el cas que la denúncia no sigui anònima, l'Àssociació Àgora es compromet a no prendre cap mesura disciplinària ni acció legal contra l'emissor/a d'una denúncia de bona fe.
L'Associació Àgora es reserva el dret d'emprendre accions legals o disciplinàries contra qualsevol persona o membre de l'òrgan de govern de l'entitat que prengui represàlia contra l'emissor/a d'una denúncia de bona fe.

Confidencialitat: la identitat de la persona que realitzi la comunicació tindrà consideració d'informació confidencial i no podrà ser comunicada sense el seu consentiment.
No obstant això, les dades persones que efectuïn la comunicació podran ser facilitats tant a les autoritats administratives com a les judicials sempre que fossin requerits a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la denúncia. Aquesta decisió de les dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre complint amb la legislació sobre la protecció de dades de caràcter personal.

Objectiu i imparcialitat: una vegada rebuda una denúncia, es garantirà el dret a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones objecte d'aquesta.
L'òrgan de govern nomenarà una o diverses persones encarregades de la gestió de les denúncies. Aquestes podran delegar-les a altres membres de l'òrgan de govern en el cas que alguna de les denúncies rebudes pugui suposar un conflicte d'interès, les persones designades ostentaran un càrrec diferent de la presidència o la Tresoreria de l'Associació.

Eficiència: la tramitació de totes les sol·licituds es realitzarà com més aviat millor. No obstant això, l'Associació Àgora es reserva el dret a no emetre una resposta en els següents casos:


a. Sol·licitud de dades de caràcter confidencial.


b. Sol·licituds malicioses que vulnerin clarament el criteri de bona fe per ser irrespectuoses pel seu contingut o la seva forma.


Quan hi hagi raons o indicis que la comunicació s'ha presentat de mala fe, es desestimarà el seu seguiment i s'informarà l'emissor dels motius de la desestimació, l'Àssociació Àgora es reserva llavors el dret a prendre mesures disciplinàries o d'una altra índole.

Procediment


Accés: L’Associació Àgora habilitarà el correu electrònic: agoracanaldenuncias@gmail.com visible en la pàgina web de l'entitat, per a la recepció de denúncies. A aquest correu electrònic tindran accés exclusivament  les persones designades per l'òrgan de govern per a la gestió de les denúncies, que es comprometen a tractar de manera confidencial la informació rebuda.


Gestió de la informació: es realitzarà un registre amb les denúncies rebudes en el qual figuri el codi assignat a la denúncia, la data de la recepció, la informació continguda i la data de resposta, així com qualsevol seguiment posterior.


Anàlisi i resolució:
a. Les persones designades per l'òrgan de govern per a la gestió de les denúncies reben els correus electrònics i envien aquelles sol·licituds d'informació o altres qüestions que no siguin denúncies a la Coordinació de L’Associació Àgora.


b. En el cas de les denúncies:
- Les persones designades per l'òrgan de govern s'encarregaran de dur a terme la recerca sobre la denúncia rebuda, per al que podran entrevistar a quantes persones considerin de rellevància per a prendre una decisió objectiva.
- El tràmit de recerca inclourà sempre una entrevista privada amb la persona suposadament responsable de la conducta denunciada.
- Una vegada duta a terme la recerca, es realitzarà un breu informe sobre les conclusions. Aquest informe es posarà en coneixement de l'òrgan de govern, de la coordinació de L’Associació Àgora i de la persona que va realitzar la denúncia en el cas que aquesta no hagués estat anònima.
- Una vegada realitzat aquest informe, es podran imposar les mesures disciplinàries o sancions adequades. En els casos que siguin constitutius de delicte, es posarà en coneixement de les autoritats.
- La tramitació de totes les sol·licituds es realitzarà com més aviat millor, establint un termini màxim de 30 dies per a donar resposta a aquestes. Si per alguna raó no es pogués enviar resposta en aquest termini, s'informarà l'interessat que la seva sol·licitud està en curs i se li oferirà un nou termini.

Privacitat i Confidencialitat


Conservació de la informació:
La informació s'allotjarà i conservarà d'acord amb els requeriments legals que en aquesta matèria resultin d'aplicació en cada cas.

El tractament de dades personals serà, igualment, adequat a les legislacions aplicables en la matèria. Es consideraran, en qualsevol cas, els possibles requeriments d'administracions públiques, jutjats i tribunals, Política de Gestió del Canal de Denúncies Consell d'Administració en els termes establerts per la legislació en vigor, i únicament durant el termini de prescripció de les accions que es puguin derivar del tractament en qüestió.