Com ens organitzem

 • Escola democràtica
  • Òrgans de decisió del projecte
   •  Assamblea general
   • Consell de Centre
   • Coordinació Mensual (COME)
   • Coordinació Setmanal (COSE)
     
  • Espais que afavoreixen una major democràcia a l'escola
   • Comissió per a la resolució de situacions de violència de gènere
   •  Comissió d'acció afirmativa
   • Consell assessor
   • Grup de joves
   • Grup multicultural
   • Grup de dones
     
  • Comissions de treball
   • Comissió d'activitats
   • Comissió escola més gran
   • Comissió Òmnia
   • Comissió Verneda - Porto Alegre

Escola democràtica:

La comunitat d’Aprenentatge de l’Escola de Persones Adultes de la Verneda Sant Martí és un projecte democràtic i plural on les decisions les prenem totes les persones implicades en la comunitat mitjançant la participació, el diàleg i el consens.

Entenem que participar és intervenir, prendre part, aportar, escoltar i ser escoltat, actuar... en tots els àmbits i espais de l’escola: a l’aula, a les comissions, en la confecció dels ordres del dia de les reunions etc. La participació per a nosaltres no és un fet puntual com quan s’aixeca la mà per votar, sinó que és una actitud que inclou totes les persones, tots els espais i tots els processos des de l’inici al final.

El diàleg i el consens són la base de la nostra organització a través de la democràcia deliberativa. En aquest diàleg i consens incloem la nostra pluralitat social i cultural per tal de construir uns acords que assegurin que les nostres decisions i actuacions poden ser vàlides més enllà del nostre entorn més proper.

Per tenir una democràcia deliberativa, en el sí de la nostra escola han de donar-se si més no aquests criteris:

 • Partim d’uns principis bàsics, que es refereixen a uns drets per igual de totes les persones, com són, els Drets Humans i la Declaració dels Drets de les Persones participants en Educació de Persones Adultes.
 • Totes les persones han de tenir les mateixes oportunitats per fer les seves aportacions.
 • La comunicació ha d’estar motivada per la força dels millors arguments.
 • Els acords presos amb aquestes condicions han de respectar-se.
 • Els desacords han d’expressar-se als espais de debat i decisió públics, no en espais privats en els que no poden ser rebatuts.

Alhora per fer una participació real i activa, en tots els espais de participació òrgans de decisió i coordinació tenim uns criteris de dinamització que són:

 • Tots els òrgans de decisió i coordinació estan organitzats entre les dues entitats que constitueixen la comunitat d’aprenentatge; per tant qualsevol membre de les diferents entitats pot introduir  qualsevol punt a l’ordre del dia de les reunions.
 • Tots els òrgans de decisió i coordinació són oberts a tothom: persones i entitats del barri, persones participants, voluntaris, persones que treballen a les diferents entitats, persones del consell assessor de la comunitat d’aprenentatge, També les administracions i representants de la comunitat poden participar-hi, si s’escau.
 • Tots els òrgans de decisió i coordinació han de desenvolupar-se respectant l’ordre del dia i la seva hora d’inici i final.
 • En tots els òrgans de decisió i coordinació intentem escoltar i que pugui intervenir el màxim de persones possibles, per això procurem no fer intervencions massa llargues i donar prioritat a les persones que en el sí de la mateixa reunió encara no hagin intervingut.

Òrgans de decisió del projecte

Els òrgans de decisió i de gestió del Projecte són espais per a la presa de decisions consensuada, fent possible una coordinació entre les diferents entitats que formen l’escola, entre les persones participants, les persones que coordinen els grups i el voluntariat... fent-se ressò de totes les idees, necessitats i interessos. Ara bé, tenim clar que no és només en els espais de decisió i organització en els que es demostra que existeix democràcia en una societat, en aquest cas en una escola, sinó que és en una actitud de respecte, d’igualtat, d’escolta i atenció constant... d’aquí a que qualsevol participant pot entrar lliurement al Raconet (sala de coordinació) a dir que el seu grup vol fer una sortida al teatre o a preguntar per què no ha arribat en la data prevista el programa de la Setmana Cultural o...

Òrgans de decisió i coordinació de l’escola:

 

Assemblea general:

A qui va especialment dirigit: Totes les persones participants en les activitats de l’Escola, a més de representants de la comunitat d’aprenentatge i de les administracions, si s’escau. 
Funció És l’òrgan màxim decisori
Quan es celebra:

Un cop a l’any de forma ordinària i de forma extraordinària quan s’han de prendre decisions molt rellevants.

 

Consell de Centre:

A qui va especialment dirigit:

El Consell està obert a la participació de totes les persones participants i representats de la comunitat d’aprenentatge, pero com a mínim es demana la participació d’un delegat de cada grup, taller o activitat. També va dirigit a persones que treballen en el sí de les tres entitats que conformen la comunitat d’aprenentatge, així com a col.laboradors, etc.

Funció:

És un espai de decisió. Té com a funció decidir les actuacions a mig termini d’acord amb el Projecte aprovat per l’Assemblea. Decidir quina és l’oferta formativa (alfabetització, mòduls, majors de 25 anys...) per a cada trimestre per tal de fer realitat l’acord de l’assemblea, esmentat en el paràgraf anterior, és un exemple de competència del Consell de Centre.

Quan es celebra:

Es reuneix cada  mes i mig. Per tal de facilitar l’assistència i la participació cada Consell s’adapta als interessos horaris dels participants.

 

Coordinació Mensual (COME):

A qui va especialment dirigit:

Persones representants de la comunitat d’aprenentatge, persones col.laboradores, persones participants implicades en comissions, activitats etc, persones que no són de la comunitat d’aprenentatge però están vinculades a projectes, entitats etc. relacionades amb els temes de reflexió que es tracten al COME, representants del barri.

Funció:

És informar, desenvolupar les decisions del Consell de Centre i reflexionar sobre aquells temes d’interès que col·lectivament es decideixen.

Quan es celebra:

Es fa un cop cada mes, actualment el primer dimarts de cada mes en dos horaris diferents: de 19:00 a 20:30 o de 21:30 a 22:45. 

 

Coordinació setmanal

A qui va especialment dirigit:

Persones que treballen en les diferents entitats que conformen la comunitat d’aprenentatge i persones representants de les tres entitats.

Funció:

Coordinar el treball diari en funció de les línies marcades pel Consell i COME.

Quan es celebra:

Cada setmana en horari de matí excepte la setmana que s’ha celebrat el COME.

 

Comissions per a la democràcia al centre:

Comissió per la prevenció de la violència de gènere:

Des d’una perspectiva educativa, des del respecte al drets humans  i seguint les orientacions de la IV Conferencia Mundial sobre la Dona (Pequin 1995), treballem per tal que no es donin casos d’assetjament ni de violència de gènere a l’escola. Com en moltes universitats i centres educatius de nivell internacional,  existeix una comissió específica que analitzarà els casos que es coneguin a l’escola i que no s’hagin solucionat a través del diàleg.

Aquesta comissió, formada per persones participants, col·laboradores i del dia a dia, de cultures i edats diferents, demanarà informació a les parts i proposarà la solució al conflicte, prenent sempre posició a favor de les víctimes. Com a norma general, no s’acceptarà la continuïtat a l’escola de cap persona que no es comprometi a canviar els comportaments sexistes.

Cal que totes les persones de l’escola coneguin l’existència d’aquesta comissió i les orientacions educatives que té

Comissió d’acció afirmativa:

A l’escola ens trobem que arriben persones o grups que pateixen situacions d’exclusió social i educativa molt greu. Per poder superar les dificultats amb les que es troben, es va crear a l’Escola una comissió encarregada d’estudiar cada un dels casos i intentar trobar la millor solució i aconseguir lloc per que puguin fer els seus estudis. D’aquesta forma ajudem a la superació de les seves desigualtats.

L’acció afirmativa té com a objectiu donar més recursos a aquella gent que més els necessita, d’aquesta forma persones que no podrien venir a l’Escola poden fer-ho i així som més i més diversos, fet que ens enriqueix a tots i totes d’aquesta diversitat i pluralitat de veus.

Consell assessor:

L’escola té la sort de poder comptar amb persones externes al dia a dia de l’escola i que hi podem recórrer per rebre assessorament sobre algun dels temes que ens preocupin i/o que volguem reflexionar. El consell assessor està format per persones molt diverses, per persones que han estat vinculades a l’escola, persones que no hi ha estat mai, professorat universitari, persones sense titulacions, etc.

Els temes d’assessorament són bàsicament els que corresponen a les línees d’actuació de l’escola.  

El consell assessor es reuneix com a mínim un cop l’any, encara que hem de dir que si des de l’escola precisem assessorament i se’ls hi demana, en qualsevol moment sempre ens responen i estan disposats a donar un cop de mà.

Grup de joves: Aquesta comissió treballa per impusar totes aquelles activitats en les que les veus i els interessos de les persones joves (o que s'hi senten) quedin representades. un dels objectius és potenciar el tema de la intergeneracionalitat a l'escola.
Grup de dones: El grup de dones treballa els temes relacionats amb els interessos i propostes relacionades amb la formació i la millora general de la situació de les dones. Participa també activament en les activitats del Consell de Dones del Districte i en activitats socials relacionades amb aquests temes, com ara la millora de pensions de viduïtat, en la lluita contra la violència domèstica, etc.
Grup multicultural: En el grup multicultural es reuneixen persones de diferents cultures i procedències que participen en diferents activitats de l'escola. Els objectius que es planteja el grup són: potenciar la participació d'aquests col·lectius en la formació i en l'educació, difondre l'existència de l'escola cap a l'exterior i treballar temes de debat actual sobre el tema de la multiculturalitat.

 

Comissions de treball:

Una de les principals característiques del projecte educatiu de l'Escola d'Adults de la Verneda és la gran participació dels diferents col·lectius que assisteixen a l'escola. Aquesta participació es gestiona a través de diferents comissions formades per participants, col·laboradors, persones del dia a dia de l'escola.

Les comissions que actualment treballen en diferents àmbits relacionats amb l'Escola d'Adults de la Verneda són:

La comissió d'activitats: Aquesta comissió potencia i coordina les activitats socials i culturals tant internes com les vinculades al desenvolupament comunitari. Participar a la Festa Major, organitzar la setmana cultural o una sortida al teatre serien exemples d’activitats que organitzen.
Comissió "Escola més gran": Treballa i assumeix totes aquelles tasques relacionades amb la millora d'infraestructura per poder realitzar totes les activitats de l'escola. Actualment la seva feina està molt centrada en aconseguir un espai més gran per ubicar les més de 1.600 persones que formen l'escola i les associacions.
Comissió Òmnia: Aquesta comissió treballa per assegurar l'accès a les Tecnologies de la Informació i la formació en les mateixes per a tots els col·lectius del barri que tenen més dificultats per accedir-hi. Organitza el seu espai en cursos d'iniciació, grups de treball i hores d'autoformació en horaris amplis i de forma gratuïta.
Comissió Verneda - Portoalegre La Comissió Verneda-PortoAlegre té com a objectiu col·laborar en l'erradicació de l'analfabetisme a Porto Alegre i fer un intercanvi d'experiències educatives entre Verneda i Porto Alegre. Estem en contacte amb dues escoles de Porto Alegre (el Centro Municipal de los Trabajadores Paulo Freire i Nossa Senhora de Fátima) i amb el MOVA. Realitzem, entre altres, videoconferències o tertúlies pedagògiques virtuals.